ஆய்வுக் கட்டுரைகள்

கலைப்புலம்

சிற்பத்துறை

ஓவியத்துறை

இசைத்துறை

நாடகத்துறை

சுவடிப்புலம்

ஓலைச்சுவடித்துறை

அரிய கையெழுத்துச் சுவடித்துறை

கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை

கடல்சார் வரலாறு மற்றும் கடல்சார் தொல்லியல் துறை

வளர் தமிழ்ப்புலம்

அயல்நாட்டுத் தமிழகக் கல்வித்துறை

மொழிபெயர்ப்புத்துறை

அகராதியியல் துறை

சமூக அறிவியல் துறை

அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை

கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை

மொழிப்புலம்

இலக்கியத்துறை

மொழியியல் துறை

இயக்கங்கள் வளர்த்த தமிழ்

பழங்குடி மக்கள் ஆய்வு மையம்

ஒப்பிலக்கியத் துறை

நாட்டுப்புறவியல் துறை

அறிவியல்புலம்

சித்த மருத்துவத்துறை

தொல்லறிவியல் துறை

தொழில் மற்றும் நில அறிவியல் துறை

கட்டிட கலைத்துறை

கணிப்பொறி அறிவியல் துறை

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அறிவியல் துறை

நூலகத்துறை

இயல்கள்

தமிழ் வணிகவியல்

வேளாண்மையியல்

சமூகவியல்

குற்றவியல்

கணிணியியல்

இதழியல்

தடய அறிவியல்

வேதியியல்

இயந்திரப் பொறியியல்

உற்பத்தி பொறியியல்

மின் / மின்னணு பொறியியல்

தகவல் தொடர்பு பொறியியல்

புள்ளியியல்

சமூக-ஊடகவியல் / சமூக ஊடகங்கள்.