ஆய்வுச் சுருக்கக் கட்டுரைகள் 200 சொற்களுக்கு மிகாமல் (யூனிகோடு லதா எழுத்துருவில்) இருத்தல் வேண்டும்.