தொடர்புக்கு

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TAMIL RESEARCH (IATR)

69, Jalan Setiakasih,

Bukit Daman Sara, 50490,

Kuala Lumpur, Malaysia