படங்கள்

15.02.2024 எஸ். ஆர். எம். பல்கலைக் கழகத்தில் 12 ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு பற்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.

11 ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு