ஏற்கப்பட்ட ஆய்வுச்சுருக்கக் கட்டுரையாளர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் பதிவு கட்டணம் போன்ற விவரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும்